top of page

MOVISTICK

Movimiento infinito

zyro-image
zyro-image (3)
Boy Checking his Phone

Quan el moviment comença mai acaba.

zyro-image (6).png

El nostre producte

El nostre producte es un bastó amb un sensor 360º de distancia el qual quan identifica un obstacle ens avisa amb diferents intensitat de vibracions que ens indica la distancia de noltros amb ell. 

Misió i Visió

 

La nostra misió es ser una empresa sa qual vol facilitar la vida de certes persones amb discapacitat visual.

La nostra visió en un futur es ser l'empresa pionera en bastons per persones en discapacitat visual i eliminar tots els bastons tradicionals.

zyro-image (4).png

Reunions i tasques

Data: 25/11/22

1. Mar i Ana

- Estatuts: Document compartit, explicant objecte social,  obligacions de sòcis, i elements principals de l'empresa.

- Acta de constitució: Confirmen la creació de l'empresa.

- Creació i edició del kanban 

2. Adria, Jhaíro i Toni

- Elaboració del logo: amb la app "Freelogodesign"

- Creació de l'Eslogan

- Edició del kanban

3. Bernat

- Edició i creació de la web

- Cercador d'informació

- Creació de misió i visió

- Correu de l'empresa

- Edició del kanban

TRABAJO REALIZADO

09/12/22

Estatuts 

Denominació i règim legal. 

La societat es denominarà ” Movistick, S.Coop.” 

Durada. 

 

La societat tindrà una durada de caràcter indefinit,  començant-se a l'inici de les seves operacions el dia en què s'atorgui la seva  escriptura de constitució. 

 

Domicili social. 

El domicili social es troba situat en Sebime de maó per ser aquest el lloc en el qual arrelen la seva efectiva direcció i administració 

 

Àmbit territorial. 

L'àmbit territorial d'activitat de la Societat Cooperativa és  Sebime

 

Objecte social. 

La Cooperativa tindrà com a objecte social  

L’empresa ofereix a la societat la producció del bastó movistick, que consisteix en que la gent que té una discapacitat ocular pugui tenir una millor vida i més comoditat. 

 

Obligacions dels socis 

1. Assistir a les Assemblees i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans

socials de la cooperativa, sens perjudici del que disposa el número 4 de l'article 17 de la Llei de Cooperatives.

 

 2. Participar en les activitats i serveis cooperativitzats que desenvolupa la societat per a

el compliment del seu fi social, en la proporció econòmica que li correspongui, segons

el finançament de la promoció a què pertanyi, complint les obligacions

dimanants dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern

reflectits a les normes de la promoció i als contractes d'incorporació a la

mateixa. Així mateix, haurà de complir aquestes obligacions econòmiques amb puntualitat,

en el termini que sestableixi per a cada promoció. El Consell Rector, quan existeixi

causa justificada, podrà alliberar d'aquesta obligació el soci, en la quantia que sigui procedent

i segons les circumstàncies que hi concorrin.

 

3. Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la Cooperativa, la divulgació de les quals

pugui perjudicar els interessos socials lícits.

 

4. Acceptar els càrrecs i les funcions que li siguin encomanats, excepte una causa justa d'excusa.

 

5. No realitzar activitats competitives amb les activitats empresarials que desenvolupi

la Cooperativa, ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que, en aquest darrer cas, sigui

expressament autoritzat pel Consell Rector, que donarà compte a la primera Assemblea

General que se celebri per a la seva ratificació, si escau.

 

6. No prevaldre's de la condició de soci per desenvolupar activitats especulatives o

contràries a les lleis.

 

7. Comportar-se amb la consideració deguda en les seves relacions amb els altres socis i

especialment amb els que en cada moment ostenten a la Cooperativa càrrecs rectors,

de representació, i de fiscalització economicocomptable.

 

8. No manifestar-se públicament en termes que impliquin deliberat desprestigi social

de la Cooperativa o del cooperativisme en general.

 

9. Efectuar el desemborsament de les seves aportacions al capital social en la forma i els terminis

previstos.

 

10. Complir la resta de deures que resultin de preceptes legals i daquests Estatuts.

 

11. El soci que s'incorpori a la cooperativa no es podrà donar de baixa voluntàriament, sense

causa justa, fins a l'adjudicació de l'habitatge, llevat que hagin transcorregut cinc

anys, des de la seva admissió.

 

Identificació: 

78817434E - Jhaíro E. Schmidt Lopez

41750226M - Bernat Casasnovas Moll

41750044F - Adrià Triay Sastre

41605951D - Ana Sánchez

41752340A - Mar Torrent Moll

41751238M - Toni Ruz Sastre

Acta Fundacional

 

A Maó sent les 11:05 hores del dia 4 de Novembre de l’any 2022 , compareixen les persones ressenyades a continuació, com a socis promotors amb la finalitat de constituir una cooperativa.

 

Noms i firmes dels socis

Jhaíro E. Schmidt Lopez

Mar Torrent Moll

Toni Ruz Sastre

Adria Triay Sastre

Bernat Casasnovas Moll

Ana Sánchez Orta

 
Panel Kanban

 

https://trello.com/b/257n8g7f/movistick

Cliente ideal:

NOM I DIBUIX:
- DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES QUE SÓN
RELLEVANTS PER AL NOSTRE NEGOCI:

L'edat del nostre client ideal seria a partir de 15 a l'edat que el seu cos li permeti el moviment.

El poder adquisitiu seria el poder mitjà que té, amb una feina estable, ajudes primes d’associacions, ajudes del govern  i estat mental estable.

Les aficions de les persones amb discapacitat visual solen ser, estar amb contacte amb les mascotes, escoltar musica, practicar natació, atletisme, Judo,  estudiar la i practicar-la meditació…

Treballs que poden realitzar, serien la venda de cupons, exercir com telefonistes, fer psicologia, i fer clases de fisioterapeuta.

 

- DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT QUE TÉ
RELACIONADA AMB EL NOSTRE PROJECTE:

La necessitat que té relacionada amb el nostre projecte és la màxima comoditat i seguretat a l'hora de desplaçar-se per qualsevol lloc sense importar quants de “obstacles” hi ha o com de   estret es el lloc per exemple.La seva necessitat es estar segur i el nostre projecte avisa dels perills.

- PER QUÈ VOLDRIA COMPRAR EL NOSTRE
PRODUCTE:

El nostre client ideal voldria comprar el nostre producte perquè ajuda a facilitar la vida al secs, perquè el nostre objectiu és facilitar-lis la vida perquè es puguin moure sense tantes complicacions, ja que en el moment que els nostre producte detecta un objecte emet una vibració i fa que les persones amb aquesta discapacitat es puguin moure de manera més còmode. 

IMG_20221216_102157.png
- QUINS BENEFICIS CERCA: 

El nostre client cerca els beneficis per poder-se moure amb més llibertat, seguretat i facilitat, culpa de la seva discapacitat visual.

 

- PROBLEMES QUE INTENTA SOLUCIONAR:

Intenta solucionar la seva desavantatge en l'àmbit visual utilitzant els altres sentits per substituir-lo. Gracies al nostre producte detecten els obstacles, es senten mes capacitats de caminar i anar pel mon i també es senten mes integrats dins la societat.  

Les alegries que els hi aporta son la major seguretat, ja que detecten amb mes facilitat els obstacles. 

Mes comodidad, ja que no tenen tanta preocupació al caminar.

Es senten mes incluits en la societat ja que guanyen mes llibertat.

Les frustracions que poden tenir es que no poden saber on es troben els obstacles antes de tocarlos.

Normalment necessiten ajuda per fer algunes coses i noten falta de dependencia.

Encaix producte-client i diferenciació dels competidors

Directes: Wewalk, és una empresa que dissenya bastons intel·ligents que a més de detectar obstacles, també ofereix informació sobre botigues i restaurants per on passen, així com les parades de transport properes i l'horari d'autobús.
Istok-Audio group: Venedors de bastons
Orthos european inclusive solutions: Venedor de bastons
Albo Land: Venedor de bastons
OrCam MyEye: Són dispositius portàtils de visió artificial que permeten a persones amb discapacitat visual llegir text i identificar objectes mitjançant retroalimentació d'àudio, descrivint el que no poden veure fabricat per ORCAM Technologies Ltd.

Panell Canvas:

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ODS

Captura de pantalla (937).png

1. La nostra empresa contribuirà a reduir al menos a la mitad la proporció de homes, dones i fillets de totes les edats que viuen en la pobresa amb una donació d’un 5% de cada bastó que ens comprin.

2.La nostra empresa contribuirà a l’objectiu de  posar fi a la fam i assegurar l'accés a totes les persones(en particular als pobres i a totes les persones en situaciones vulnerables) a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any ja que donarem un 5% dels beneficis del nostre producte a una ong contra la fam.

1. El nostre basto redueix la tasa de mortalitat ha accident de tràfic a persones amb discapacitat visual
2. Reduir un terç la mortalitat prematura per la enfermedad visual, on donem més esperança de vida, més seguretat a l’hora d'anar pel carrer…

1. D'aquí al 2030, augmentar considerablement la proporció d'energia renovable al conjunt de fonts energètiques, valorant sobre el fabricament del nostre dispositiu es podría intentar arribar a crear noves innovacions que siguin generoses amb el medi ambient i utilitzar energies no contaminants, com per exemple, aplicar mini sistemes de plaques fotovoltaiques al voltant del bastó, per una nova forma de carga automàticament quan se estigui en contacte amb el sol, aquestes són idees que es podrien anar duent a terme.

 

2. Per garantir accés universal a electricitat assequible el 2030, cal invertir en fonts d'energia neta, com la solar, eòlica i termal. L'adopció d'estàndards eficaços en funció del cost en una varietat de tecnologies també podria reduir en 14% el consum mundial d'electricitat als edificis, amb aquesta dada podem contribuir en un dels àmbits associats amb l’energia neta.

 

3. D'aquí al 2030, augmentar la cooperació internacional per facilitar l'accés a la investigació i la tecnologia relatives a l'energia neta, incloses les fonts renovables, l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructura energètica i tecnologies netes, tenint en compte com poder millorar en aquest aspecte sobre el nostre producte (bastó).

En el nostre bastó reutilitzam plàstics i per lo tant reduïm el consum i aglomeració de plàstic al mar que tene de meta el 2025.

FINANCES:

Estructura de costos

Captura de pantalla (952).png
Captura de pantalla (953).png

TIPUS DE FINANÇAMENT: 

  • La financiación propia: Serien per exemple les aportacions dels propietaris/socis o els diners generats per la propia empresa. (venta del producte)

  • Finançament aliè: Són diners aportats generalment per els bancs o altres entitats financeres, de manera temporal, que després els hi tornarem en dates concretes, amb interessos.(diners que venen fora de l'empresa) 

  • LA NOSTRA FORMA DE FINANÇAMENT

  • Prestamo: 

  • A nom de l’empresa demanem un préstec al banc i  el anirem tornant poc a poc, a mesura que la nostre empresa cresqui. 

  • Renting y Leasing:

  • Amb aquest mètode alquilarem algunes de les màquines per crear el nostre basto i així no invertir tot el capital a la creació de l’empresa. 

  • Crowdfunding:  

  • Creariem una página web on donariem la nostre proposta de valor amb els seus objectius perquè la gent fes donacions. 

Captura de pantalla (956).png
PORTADA
Captura de pantalla (957).png

ENTREMOS EN CONTACTO

¡Gracias por tu mensaje!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page